Naturen omkring HesteHaveGård

HesteHaveGård ligger langs  to forskellige ådale.  Holme Bæk løber forbi gården og Sorte Å løber ind fra den sydlige side og  ved deres sammenløb er det starten på Kongshøj Å.  De to ådale som gennemskærer gården  er sammen med deres levn fra istiden  med til at sætte sit helt enestående præg på naturen.

ISTIDEN SKABTE LANDSKABET

De to vandløb slynger sig gennem  landskabet og viser tydeligt at de er et levn fra istiden hvor vandløbene har været betydeligt større.  Aflejringerne fra istiden har efterladt ådalene med et kuperet terræn  og markerne omkring er derfor også meget kuperet med mange forskellige aflejringer såsom grus, sten og ler der senere er opblandet med muldjord der gør det muligt at dyrke jorden.  Det kuperede terræn langs ådalen er  tilplantet med skov, krat eller ligger med permanent græs til afgræsning for dyrerne.  Dette giver en  meget  divergerende natur med mange forskellige biotoper. Dette er igen med til at skabe liv for mange forskellige planter og dyrearter.

Ud for HesteHaveGård blev Holme Bæk i 1922 opstemmet med en dæmning der dannede en sø. Samtidig blev der etableret et lille vandkraftværk som var gårdens eneste elforsyning frem 2. verdenskrig.  Resterne af vandkraftværket kan stadig ses sammen med  den efterfølgende afvandingskanal.

Efter istiden  har ådalen været et yndet tilholdssted for stenalderfolket for 7.000 år siden.  Åen og de omkringliggende skove har været det perfekte tilholdssted for stenalderfolket  med mulighed for fiskeri og jagt.  Dette ses tydeligt ved fund af flinteredskaber på markerne langs ådalen.

Der findes en bestand af bækørreder i navnlig Sorte Å. Dådyr er blevet meget almindelig i landskabet og der kan også ses rådyr.

GÅ EN TUR LANGS ÅDALEN

HesteHaveGård har  Et Spor i Landskabet  hvor  du på egen hånd kan vandre en tur og nyde de mange biotoper langs ådalen. Turen starter ved indkørslen til HesteHaveGård hvor du også kan tage en lille folder med.